Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Data e publikimit
RREGULLORE PËR STUDIMET THEMELORE - BACHELOR 30/03/2020
RREGULLORE PËR STUDIME MASTER SHKENCOR 30/03/2020
Njoftim për marrjen e masave parandaluese në funksion të mbrojtjes nga Corona Virus COVID-19 12/03/2020
Vendim i Këshillit Drejtues, për pezullimin e procesit zgjedhor në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 12/03/2020
RREGULLORE PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA'' 02/03/2020
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Këshilla të Studentëve dhe Parlament të Studentëve të Universitetit të Prishtinës 02/03/2020
Rregullore për mënyrën e financimit të shërbimeve që ofrohen nga Qendra profesionale në UP, mënyrën e kompensimit të personelit dhe mënyrën e ndarjes së të hyrave të realizuara 22/02/2020
Rregullore për kërkime dhe Programe të sponsoruara 21/02/2020
Vendim për plotësim-ndryshim të Vendimit nr. 2-840, 15.10.2019, për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të studimeve 19/02/2020
Keshilli Drejtues, Rend dite 23.1.2020 24/01/2020
Vendim për Obligimin e Menaxhmentit të UP-së, për shqyrtimin dhe identifikimin e nevojave reale të UP-së për staf administrativ dhe akademik për vitin 2020 06/12/2019
Vendim për caktimin e lartësisë për bursa universitare për studentët e UP-së 25/11/2019
Vendim për afatin plotësus të provimeve të nëntorit 22/11/2019
Vendim për afatet plotësuese të provimeve (nëntorit dhe prillit) 22/11/2019
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtinës'' 18/10/2019
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e peronelit akademik në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 18/10/2019

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next