Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Viti
Vendim për regjistrim të kandidatëve në programet studimore të cilat nuk janë plotësuar në afatin e parë të konkursit nr. 1-909, dt. 09. 07. 2019 11/09/2019
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës për vitin 2019 23/07/2019
Vendim për miratimin e kërkesës së Departamentit të Matematikës në FSHMN, për pjesëmarrjen në një garën në Uni. Amerikan në Bullgari 02/07/2019
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë anëtarëve të Këshillit Drejtues nga personeli akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 11/06/2019
Vendim për aprovimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqit për mbulimin e shpenzimeve të kuotizimit për pjesëmarrje në konferencën shkencore 24/05/2019
Vendim për refuzimin e ankesës të parashtruar nga Mersije Bimbashi, për kompensim të pagave pas pensionimit 29/03/2019
Vendim për refuzimin e kërkesë së Prof. dr. Hivzi Muharremit, si të pa bazuuar në lidhje me kompensimin e tri pagave pas pensionimit 29/03/2019
Vendim për përcaktimin e tarifës për vijimin e mësimit me një modul në lëndët klinike, në kuadët të Fakultetit të Mjekësisë 22/03/2019
Vendim për ndarjen e bursës universitare për vitin akademik 2018-2019, pas shqyrtimin e ankesave 21/03/2019
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit për Ankesa për refuzimin e ankesave të kandidatëve Fejzullah Hasani, Mybera Ferizi, Antigona Gërçari, Arjeta Berisha, Ilir Muharremi, Mybera Ferizi 19/03/2019
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin akademik 2018-2019 11/03/2019
Vendim për personelin akademik të Universitetit të Prishtinës, që ushtron mandat menaxherial në nivel të njësive akademike apo të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 11/03/2019
Vendim në lidhje me revistën shkencore ''Akta Universitatis Danubius'' 07/03/2019
Vendim për përcaktimin e shumës së bursës universitare për vitin akademik 2018-2019 për studentët të cilët kanë aplikuar dhe i kanë plotësuar kushtet sipas kritereve të parapara me konkurs 07/03/2019
Vendim për Aprovimin në parim për themelimin e Qendrës së Shkencës së të Dhënave në kuadër të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 07/03/2019
Vendim për miratimin e listës të kandidatëve për pranim në studime të doktoratë 07/02/2019

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next