Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Viti
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit për Ankesa për refuzimin e ankesave të kandidatëve Fejzullah Hasani, Mybera Ferizi, Antigona Gërçari, Arjeta Berisha, Ilir Muharremi, Mybera Ferizi 19/03/2019
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin akademik 2018-2019 11/03/2019
Vendim për personelin akademik të Universitetit të Prishtinës, që ushtron mandat menaxherial në nivel të njësive akademike apo të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 11/03/2019
Vendim në lidhje me revistën shkencore ''Akta Universitatis Danubius'' 07/03/2019
Vendim për përcaktimin e shumës së bursës universitare për vitin akademik 2018-2019 për studentët të cilët kanë aplikuar dhe i kanë plotësuar kushtet sipas kritereve të parapara me konkurs 07/03/2019
Vendim për Aprovimin në parim për themelimin e Qendrës së Shkencës së të Dhënave në kuadër të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 07/03/2019
Vendim për miratimin e listës të kandidatëve për pranim në studime të doktoratë 07/02/2019
Lista e niveleve të njohjes së gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare, në referencë të Udhëzimit Administrativ Nr.03.2018 22/01/2019
4-242, 15.11.2018, Vendim për aprovimin e kërkesës së FBV për ndarjen e mjeteve shtesë për mbulimin e shëtitorës në fermën eksperimentale-didaktike 18/01/2019
131, 18.1.2019, Vendim për aprovimin e kërkesës së Këshillit të F. Arteve për angazhimin e katër mësimëdhënësve vizitor për semestrin veror 2018-2019 18/01/2019
Vendim për themelimin e Institutit për Bujqësi dhe Veterianari në kuadër të FBV të UP-së ''Hasan Prishtina'' 15/01/2019
Vendim i Këshillit Drejtues lidhur me krijimin e situatës brenda Parlamentit Studentor 26/12/2018
Vendim i Këshillit Drejtues, lidhur me verifikimin e pjesmarrjes së anëtarëve të Parlamentit të studentëve të Certifikuar në KQZ në mbledhjen, 06.07.2018 26/12/2018
Vendim për Prof. asoc. dr. Sadik Zekajt, për kompensimin e tri pagave pas pensionimit 26/12/2018
Vendim për Ass. Rinë Limanin F. Mjekësisë për lejimin e pushimit pa pagesë nga procesi mësimor 26/12/2018
Vendim për Ass. dr. Vjosa Zejnullahu për lejimin e pushimit me pagesë nga procesi mësimor 26/12/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next