Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Data e publikimit
1-266, 21.5.2020, Vendim i Komisionit për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020, për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 21/05/2020
1-264, 20. 05. 2020, Vendim për emërimin e Prof. Dr. Imer Rusinovcit, Ushtrues i Detyrës së Dekanit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë 21/05/2020
2-486, 11.9.2017, Rregullore për të ardhura personale për stafin akademik 06/05/2020
817, 29.3.2018, Rregullore për plotësim ndryshim të Rregullores nr. 2-486 dt. 11.9.2017 për të ardhura personale të personelit akademik në UP 06/05/2020
1-13, 19.4.2018, Rregullore për plotësim të Rregullores për të ardhura personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honoraret dhe komisionet e përherëshme 06/05/2020
Rregullorja per procedurat e pergaditjes se ri-akreditimit ne UP 06/05/2020
Rregullore e punës së sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve (SEMS) në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 06/05/2020
Rregullore për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në UP.pdf 04/05/2020
Rregullore për punën e Këshillit të Fakultetit.pdf 04/05/2020
Udhëzues për procedurat lidhur me mbrojtjen virtuale të punimit të diplomës së Masterit gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 23/04/2020
2-922, 24.10.2019, RREGULLORE PËR STUDIME MASTER SHKENCOR 23/04/2020
RREGULLORE PËR STUDIMET THEMELORE - BACHELOR 30/03/2020
Njoftim për marrjen e masave parandaluese në funksion të mbrojtjes nga Corona Virus COVID-19 12/03/2020
Vendim i Këshillit Drejtues, për pezullimin e procesit zgjedhor në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 12/03/2020
RREGULLORE PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA'' 02/03/2020
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Këshilla të Studentëve dhe Parlament të Studentëve të Universitetit të Prishtinës 02/03/2020

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next