Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie

Qendra për përsosmëri në mësimdhënie mbështet një mësimdhënie efektive dhe inovative të të gjitha disiplinave në Universitetin e Prishtinës dhe në institucionet e tjera të arsimit të lartë në Kosovë dhe rajon.

Qendra ofron seminare të rregullta dhe burime të tjera për të rritur efektivitetin e mësimdhënies në klasë dhe të stimulojë të nxënit.

Programi i Lidershipit Transformues – Bursat dhe Partneritet mbështet Qendrën për Përsosmëri ne Mësimdhënie. TLP-SP është një program pesëvjeçar, i financuar nga USAID dhe MASHT, i cili synon zhvillimin e mëtutjeshëm të kuadrove të liderëve te cilët do të bëjnë ndryshime të rëndësishme ne Kosovë në fushat me prioritet të zhvillimit ekonomik, politik dhe shoqëror. 

Për më shumë rreth kësaj Qendre vizitoni UEB Faqen e Qendrës në linkun në vijim.

Linku: https://qpm.uni-pr.edu/