Raporti i shpenzimeve dhe publikimi i kontratave dhe aktiviteteve të prokurimit publik

 

Tipi Emërtimi Data e publikimit