Raporti i shpenzimeve dhe publikimi i kontratave dhe aktiviteteve të prokurimit publik

 

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Furnizim me Material Promovues për Universitetin Veror 13/03/2020