Zyra për Shërbime të Studentëve

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Shërbime të Studentëve janë:

 • Organizon dhe koordinon punën me menaxhmentin e UP-së, propozimet e njësive akademike për numrin e studentëve që do t’i regjistrojnë në vitin vijues akademik dhe të njëjtat ia dërgon senatit për miratim;
 • Organizon dhe përgatit dinamikën e realizimit të konkursit dhe planin e angazhimit të zyrtarëve të sektorit për çështje të studentëve dhe personave të tjerë në regjistrimin e studentëve të rinj;
 • Bën përgatitjet e nevojshme teknike dhe regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve;
 • Informon fakultetet për studentët e regjistruar dhe për ata që nuk janë regjistruar;
 • Pas përfundimit të konkursit, e harton raportin përfundimtar - pasqyrat e studentëve të regjistruar në vitin e parë të studimeve;
 • Lëshon vërtetime lidhur me regjistrimin e studentëve dhe statusin e studentit;
 • E përgatit dhe kujdeset për publikimin e “Informatorit për studentët e rinj” dhe për shpërndarjen e tij nëpër njësi akademike;
 • Menaxhon dhe përgatit statistikat për numrin e përgjithshëm të studentëve në të gjitha nivelet e studimeve.
 • Shtypja dhe mbikëqyrja e tërë procedurës së pajisjes me diplomë për të diplomuarit në UP;
 • Azhurnimi i të dhënave dhe informimi i kandidatëve të diplomuar përmes uebfaqes së UP-së;
 • Përgjigjet në të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universiteti i Prishtinës;
 • Konfirmimi i validitetit të diplomave të lëshuara nga Universiteti i Prishtinës.

Për të parë nëse diploma juaj është gati, kliko vegzën në vijim: https://notimi.uni-pr.edu/DiplomaOnline