Zyra për Kërkime dhe Projekte të Sponsorizuara

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Shkencë janë:

  • Kryen punë në koordinimin e zyrës me Senatin e UP-së, Këshillin Drejtues, njësitë akademike, institutet, si dhe me këshillat, komisionet dhe grupet punuese në sektorin e kërkimeve shkencore dhe çështjet e ndërlidhura;
  • Nën udhëheqjen e prorektorit për kërkime shkencore, e përpilon planin e punës së zyrës dhe e mbikëqyr realizimin e tij;
  • Përcjell rrjetet dhe trendet ndërkombëtare të kërkimeve shkencore dhe kujdeset që të njëjtat t’ua përcjellë strukturave gjegjëse të UP-së;
  • E përfaqëson Zyrën për Shkencë në takime, në komisione dhe në organizime të tjera zyrtare brenda dhe jashtë UP-së.