Nazime Hasani

Nazime Hasani

Zyrtare përgjegjëse në Zyrën për Shërbime të Studentëve

Nr.kontaktues:

+381 38 247069 ext. 109