Fakulteti i Arteve

Fakulteti i Arteve ofron katër programe studimi në nivelin master, me gjithsej 14 profile:

  • ARTET VIZUALE – MA

Profili: PIKTURË – MA, 60 ECTS

Ky profil u mundëson studentëve përvetësimin e aftësive, që lidhen me krijimin dhe përdorimin e pikturës dhe mediumeve të tjera mbështetëse. Demonstrimin e aftësive për t’i inkorporuar kompozimin dhe ngjyrën me sukses, në përcjelljen e një vizioni artistik. Eksperiencë me teknika të ndryshme. Zhvillimin e terminologjisë për të kritikuar veprën e vet dhe të tjetrit.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: SKULPTURË – MA, 60 ECTS

Ky profil ofron materiale, teknika dhe metoda konceptuale, për të zhvilluar artin skulptural  të studentëve në mënyrë praktike. Studentët do të mësojnë se si skulptura bashkëkohore po diversifikohet gjithnjë e më shumë, duke përfshirë prodhimin e objekteve dhe forma të tjera të artit hapësinor. Studentët artistë si komunikues vizual do të përdorin shumëllojshmëri qasjesh dhe qëndrimesh për të artikuluar dhe konkretizuar idetë e tyre. Ushtrimet, dhe projektet e përbashkëta, në klasë, kalojnë përmes zhvillimit të konceptit, zgjedhjes, ekzekutimit dhe prezantimit të tyre në publik.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: GRAFIKË – MA, 60 ECTS

Profili mundëson që studentët të angazhohen në një studim të avancuar të printimit me ngjyra dhe eksplorim të mëtejshëm të imazhit bardh e zi, duke i realizuar edhe në litografi. Ky profil do të prezantojë mundësi praktike për gravurë, ekran mëndafshi, monotip, si dhe për artet e librave, litografinë dhe shtypje të relievit. Po ashtu, njohuri dhe krijim të shkathtësive në shtypjen e shkronjave dhe aplikimet e sa,j në librat e artistëve, gjerësisht dhe tipografi. Kurset dhe temat e këtij profili përfshijnë mënyrën e shtypjes së celularit, përzierjen e bojës, shtypjen e bojës dhe procedurat e printimit.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: ART KONCEPTUAL DHE MEDIA TË REJA – MA, 60 ECTS

Profili mundëson që studentët të angazhohen në një studim të avancuar të printimit me ngjyra dhe eksplorim të mëtejshëm të imazhit bardh e zi, duke i realizuar edhe në litografi. Ky profil do të prezantojë mundësi praktike për gravurë, ekran mëndafshi, monotip, si dhe për artet e librave, litografinë dhe shtypje të relievit. Po ashtu, njohuri dhe krijim të shkathtësive në shtypjen e shkronjave dhe aplikimet e sa,j në librat e artistëve, gjerësisht dhe tipografi. Kurset dhe temat e këtij profili përfshijnë mënyrën e shtypjes së celularit, përzierjen e bojës, shtypjen e bojës dhe procedurat e printimit.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: ILUSTRIM DHE VIZATIM – MA, 60 ECTS

Profili mundëson që studentët të angazhohen në një studim të avancuar të printimit me ngjyra dhe eksplorim të mëtejshëm të imazhit bardh e zi, duke i realizuar edhe në litografi. Ky profil do të prezantojë mundësi praktike për gravurë, ekran mëndafshi, monotip, si dhe për artet e librave, litografinë dhe shtypje të relievit. Po ashtu, njohuri dhe krijim të shkathtësive në shtypjen e shkronjave dhe aplikimet e sa,j në librat e artistëve, gjerësisht dhe tipografi. Kurset dhe temat e këtij profili përfshijnë mënyrën e shtypjes së celularit, përzierjen e bojës, shtypjen e bojës dhe procedurat e printimit.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: DIZAJN KOMUNIKIMI – MA, 60 ECTS

Ky profil, përmes kurseve përkatëse, i mëson studentët të organizojnë imazhe vizuale duke përvetësuar kuptimin e elementeve vizuale si: vijës, formës, tonit, teksturës dhe vëllimit. Studentët shqyrtojnë dhe zbatojnë parimet e projektimit si: përsëritja, shumëllojshmëria dhe lëvizja. Gjatë studimeve, në këtë profil, studentët do t’i mësojnë  elementet bazë dhe ato të avancuara të dizajnit grafik si dhe të komunikimit, po ashtu, ata do të mesojnë edhe  terminologjinë, udhëzimet, metodat dhe parimet kryesore, për t’I kompletuar veprat e ndryshme artistike, që janë lidhur me marketingun, markën dhe promovimin.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

Profili: DIZAJN I INOVACIONEVE– MA, 60 ECTS

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,68

 

  • ARTET DRAMATIKE 

Profili: AKTRIM – MA, 60 ECTS

Moduli: AKTRIM NW TEATWR

Moduli: AKTRIM NW PERFORMANCW

Moduli: AKTRIM NW FILM DHE TV

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,69

 

Profili: REGJI TEATRI – MA, 60 ECTS

Moduli: Teatri Modern

Moduli: Teatri Eksperimental

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,69

 

Profili: REGJI FILMI DHE TV– MA, 60 ECTS

Moduli: Regji filmi dhe tv

Moduli: Regji filmi dokumentar

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,69

 

Profili: DRAMATURGJI DHE SKENAR FILMI DHE TV– MA, 60 ECTS

Moduli: DRAMATURGJI

Moduli: Skenar Filmi

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,69

 

Profili: DIZAJN SKENE DHE KOSTUMOGRAFI – MA, 60 ECTS

Ky profil studimi ofron parimet e përgjithshme, që lidhen me analizën e funksionalitetit dhe projektimit paraprak, duke zbatuar këto parime, për një problem të veçantë të projektimit. Studentët e diplomuar të këtij profilit, demonstrojnë kompetencë, në aplikimin e teknikave të analizës së funksionalitetit dhe vendosjes së tyre të performancës, projektimit të objekteve për specifikimet e funksionlitetit dhe dokumentacionit të dizajnit të suksesshme. Po ashtu, profili ofron shkathtësi mbi procesin e projektimit të inxhinierisë dhe shfrytëzimit të tij, për të siguruar ndihmën e një klienti të vërtetë në çështjet aktuale dhe sfidat, me të cilat po përballemi gjatë shekullit të 21-të.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,69

 

  • MASTER I MUZIKËS

Profili: KOMPOZIM DHE PEDAGOGJI MUZIKORE – MA, 60 ECTS

Në përputhje me misionin e UP-së për ofrim të studimeve artistike krijuese dhe pedagogjiko muzikore, në Fakultetin e Arteve, në Departamentin e Artit Muzikor (DAM) ofrohet programi i studimit Bachelor i muzikës, i cili në vehte ngërthen profile: Kompozim dhe Pedagogji muzikore, për të kontribuar në prodhimin e vlerave krijuese artistike dhe pedagogjike muzikore. 

Program i studimit Bachelor i muzikës nxjerr kuadro të kualifikuara dhe prodhon pedagogë professional   muzikor, qoftë për lëndët teorike në shkollat profesionale të muzikës apo edhe për lëndën e edukatës  muzikore në shkollat e përgjithshme, të atij fillor dhe të mesëm.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,70

 

  • MASTER I MUZIKËS NË PERFORMIM

Profili: PIANO, KËNDIM, INSTRUMENTE FRYMORE, INSTRUMENTE HARKORE DHE ME TELA DHE DIRIGJIM – MA, 60 ECTS

Program i studimit Bachelor i muzikës në performim nxjerr kuadro të kualifikuara për interpretim/performim artistik në disa profile: interpretim/performim artistik si solist i pavarur, anëtar i ansambleve dhe orkestrave profesionale, solist në orkestër, opera dhe në forma të tjera të muzikimit artistik bashëkohor. 

Një instrumentist i diplomuar përgaditet që të kontribuojë edhe si pedagog i interpretimit, në instrument përkatës, në nivelin e arsimit muzikor para-universitar. 

Në përfundim të programit të studimeve Bachelor i Muzikës në Performim (tek të gjitha profilet e këtij programi) studentët do të përvetësojnë shkathtësitë artsitike, njohuritë muzikore analitike dhe njohuritë dhe shkathtësitë e përgjithshme.

Për më shumë rreth programit, kliko: https://arte.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,70