Aktivitetet dhe Trajnimet

Aktivitetet informuese dhe këshilluese

Studentët e interesuar për të përfituar shërbimet e karrierës duhet të regjistrohen në zyren tonë ose në KëndetIinformuese të cilat gjenden në çdo njësi akademike.

QZhK ofron informimin e studentëve dhe të diplomuarve rreth mundësive pë punësim, punë praktike, trajnime, kurse, seminare, konferenca, etj.

Sesionet e këshillimit rreth përgatitjes së CV-së, letrës motivuese dhe përgatitjes për intrevistë pune, etj. ofrohen çdo ditë pune përmes metodës verbale dhe elektronike:

-              Këshillim i rezervuar: ( nënkupton rezervimin e terminit përmes e-mailit dhe zgjatë 40 min. )

-           Këshillim i çastit: ( nënkupton vizitën e studentit pa paralajmërim dhe sesioni zgjatë 10 min.  )

 

Modulet trajnuese në QZhK

TRAJNIME QZhK - UPHP

MODULI I

 

 

Sesioni I

Sesioni II

Sesioni III

TEMAT

Si t'i qasemi tregut të punës;

Përgatitja e CV-së dhe letrës motivuese;

Përgatitja për intervistë të punës;

MODULI II

 

 

Sesioni I

Sesioni II

Sesioni III

TEMAT

Shkathtësitë e nevojshme për punësim më të lehtë;

Shkathtësitë e komunikimit;

Shkathtësitë e prezantimit;

MODULI III

 

 

Sesioni I

Sesioni II

Sesioni III

TEMAT

Analiza SWOT dhe TOWS ;

Hulumtimi i tregut - Përpilimi i pyetësorve;

Përpilimi i një projekt  plani;

 

Aplikimi online përmes emailit zyrtar: [email protected] ose  në Qendrën për Zhvillim të Karrierës  - Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina“, Biblioteka Kombëtare e Kosovës / Kati i

 

Video sesione  në QZhK – nga AgCAS / Association of Graduate Careers Advisory Services

Video sesionet  në QZhK – UPHP

VIDEO SESION

AgCAS / Association of Graduate Careers Advisory Services

 

 

 

“Your job’s on-line”

“The Assessment Centre”

“Why ask me that?”

Njohja me teknikat e aplikimit on-line dhe analizimi i konkurseve të tregut të punës.

Njohja me teknikat dhe llojet e intërvistës në grup;

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve;

Prezantimi para panelit intervistues;

Intervistimi individual;

Njohja me teknikat dhe llojet e intervistës si dhe analizimi i shtyllave vlerësuese nga paneli intervistues.

Kohëzgjatja ( 25 min)

Kohëzgjatja ( 27 min)

Kohëzgjatja ( 22 min)