Njoftim për listë të ngushtë në konkursin me Nr. Re. 1/68, datë 13.05.2022 për vende të lira pune në UP

10 Nëntor 2022
SHARE

Zyra e Personelit të UP-së, pas verifikimit paraprak, nëse kandidatët i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkurrimit me Nr. Re. 1/68, datë 13.05.2022, konstaton se kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret për listë të ngushtë dhe që do të ftohën për faza tjera të rekrutimit për pozitat e mëposhtme janë: