Kandidatët e përzgjedhur për punë praktike në Administratën e UP-së

29 Mars 2024
SHARE

Pas zhvillimit të katër takimeve punuese, komisioni ka përzgjedhur listën e kandidateve për punë praktike, duke pasur për bazë kriteret e konkursit, si dhe duke aplikuar metodën e përzgjedhjes bazuar në parimin e giithëpërfshirjes dhe nevojave specifike të njësive akademike dhe organizative.

Listën e kandidatëve të përzgjedhur mund ta shkarkoni këtu