Komunikatë nga Universiteti i Prishtinës

26 Prill 2023
SHARE

Tani një kohë të gjatë është evident problemi i shpërputhjes së madhe ndërmjet numrit të orëve të ligjëratave dhe atyre të ushtrimeve në Fakultetin e Mjekësisë. Për pasojë, gjendja e tillë ka sjellë Fakultetin e Mjekësisë në situatën që:

(1)  Aktualisht Fakulteti funksionon në kundërshtim me vendimin në fuqi të Këshillit Drejtues të UP-së për numrin maksimal të studentëve për grup ligjëratash,

(2)  Ka më tepër se 30 asistentë mësimorë me titull shkencor të Doktorit të shkencës të arritur deri edhe para më tepër se një dekade, të cilët plotësojnë kushtet e nevojshme për zgjedhje në thirrjen Profesor asistent, por të cilëve u është pamundësuar një gjë e tillë për shkak të mosplotësimit të normës javore të mësimit brenda vitit akademik.

Propozimet për ndryshimin e përcaktimit të normës javore të mësimit brenda vitit akademik, si kriter për shpalljen e konkursit për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në thirrjen akademike Profesor asistent janë përpjekje e menaxhmentit aktual të UP-së për të adresuar zgjidhjen e problemit të mësipërm në Fakultetin e Mjekësisë. Propozimet janë bërë pas konsultave gjithëpërfshirëse me menaxhmentin e Fakultetit të Mjekësisë, asistentët aktualë mësimorë të përfshirë, dhe Këshillin Drejtues të UP-së.  

Opsioni i sforcimit të vendimit aktual të Këshillit Drejtues do ta përballte Fakultetin e Mjekësisë me sfida të pakapërcyeshme infrastrukturore për shkak të rritjes së madhe të numrit të grupeve mësimore, që për pasojë do të kishte rritjen e menjëhershme për numër të objekteve mësimore dhe rritjen e menjëhershme të orëve të ligjëratave, mbulimi i të cilave do të ishte i papërballueshëm për buxhetin e Universitetit të Prishtinës. Kështu, është vlerësuar se opsioni i propozuar për ndryshimin e përcaktimit të normës javore është një prej opsioneve që do të mund të adresonte zgjidhjen e problemit në mënyrën ekonomikisht më të favorshme për UP-në dhe është i përballueshëm për buxhetin e UP-së. Norma javore me orë mësimore në total për profesor asistentët e ri do të rritej në 10 orë në javë (2 orë ligjërata dhe 8 orë ushtrime) nga 6 orë, sa është aktualisht. Praktika e tillë do të zvogëlonte nevojat për pozita të reja të asistentëve, do të ekonomizonte dhe motivonte stafin ekzistues akademik, si dhe do të mundësonte dhe lehtësonte akreditimin e më tepër programeve të reja mësimore.

Opsion tjetër në shqyrtim është anulimi i tërësishëm i ndryshimit ndërmjet orëve të ligjëratave dhe atyre të ushtrimeve në Fakultetin e Mjekësisë, duke pasur parasysh fushën e tyre specifike të studimit me mësim klinik, pastaj sforcimi i vendimit aktual të Këshillit Drejtues për kufizimin e numrit maksimal të studentëve për grup ligjëratash, përkundër kundërshtimit këmbëngulës të tij nga menaxhmenti i Fakultetit të Mjekësisë, e deri te opsioni i mbajtjes së status quo-s, duke mos e adresuar fare problemin nga niveli i menaxhmentit të UP-së. Kemi vlerësuar se opsioni i fundit, pra i mbajtjes së status quo-s është më i pafavorshmi për imazhin publik të Universitetit të Prishtinës, për nevojat e tij, për menaxhimin dhe motivimin e stafit të tij të brendshëm akademik, si dhe gjetjen e zgjidhjes që është ekonomikisht efektive. Sigurisht, cilido opsion që miratohet, mbetet subjekt i zbatimit rigoroz të kritereve që lidhen me kërkesat cilësore dhe meritat e kandidatëve për thirrjet akademike statutare.

Në kushtet e reja të krijuara me interesimin e shtuar publik mbi problematikën e mësipërme, jemi të gatshëm për shqyrtim të mëtejmë të problematikës së diskutuar më sipër mbi bazën e këshillimit me njësinë përkatëse akademike. Në këtë kontekst, kemi kërkuar nga menaxhmenti i Fakultetit të Mjekësisë që të ofrojë një propozim konkret si qasje për gjetjen e një zgjidhjeje përfundimtare.