Fjalimi i Rektorit në ceremoninë hapëse të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2023

04 Korrik 2023
SHARE

SHQIP

Të nderuar zonja dhe zotërinjë,
Të nderuar profesorë,
Të nderuar studentë,
Të nderuar të pranishëm,

Mirësevini në Edicionin e 22-të të Universitetit Ndërkombëtar Veror të Prishtinës, PISU 2023. Jemi mbledhur sot në këtë pjesë qendrore të kryqytetit tone të dashur, Prishtinës, menjëherë përballë selisë së Universitetit, simbol i dijes dhe përparimit, për të nisur një udhëtim zbulimi dhe rritje intelektuale që fillon sot, më 3 korrik, dhe zgjat deri më 14 korrik.

Kemi përgaditur për ju 14 kurse, secili përfaqëson njësitë akademike të ndryshme të universitetit tonë. Këto kurse variojnë nga shkencat sociale, ligji, ekonomia, bujqësia, deri tek teknika dhe artet, mjekësia, dhe studimet gjinore. Programi ynë përfshin gjithashtu diskutime interaktive, forume, panele dhe një gamë aktivitetesh argëtuese, të gjitha të planifikuara me kujdes për të ofruar një përvojë të plotë dhe pasuruese për të gjithë pjesëmarrësit.

Në Universitetin e Prishtinës, ne e kuptojmë se dija është e pafund, dhe ajo zhvillohet me çdo moment që kalon. Prandaj, jemi krenarë që ndajmë se kurset që ofrojmë do të lehtësohen nga letërsia moderne dhe bashkëkohore, duke ngritur përvojën tuaj të mësimit në një standard ndërkombëtar të vërtetë.

Universiteti ynë Veror nuk është vetëm një ngjarje akademike. Është dëshmi për përpjekjen e vazhdueshme të universitetit tonë për të udhëhequr Evropën Juglindore në ofrimin e mundësive të shkëlqyera të arsimit të lartë. Është një platformë ku ne festojmë fuqinë e mësimit, gëzimin e shkëmbimit, dhe vlerën e perspektivave të ndryshme. Ne besojmë me të vërtetë se studentët tanë, ju, nuk jeni vetëm e ardhmja e kësaj rajoni, por katalizatorë të ndryshimit global.

Si shenjë e njohjes së angazhimit dhe përkushtimit tuaj, pjesëmarrësit tanë që ndjekin të paktën 80% të klasave dhe dalin të suksesshëm në provimet do të jepen kredite ECTS. Kjo arritje do të simbolizohet përmes Certifikatës së Universitetit Ndërkombëtar Veror të Prishtinës 2023, një simbol i përkushtimit dhe aftësisë akademike.

Universiteti ynë Veror gjithashtu synon të kultivojë shpirtin e debatit dhe mendimit kritik, një përbërës kyç për përparimin shoqëror. Me këtë qëllim, do të organizojmë forume publike që angazhojnë pjesëmarrësit në dialogje mbi sfidat e ndryshme socio-ekonomike me të cilat shoqëria jonë ballafaqohet sot.

Në përputhje me frymën e një universiteti ndërkombëtar, anglishtja do të jetë gjuha jonë e komunikimit, duke lidhur mendjet nga e gjithë bota.

Duke filluar këtë udhëtim të PISU 2023, le të kujtojmë se kjo është më shumë se një mundësi mësimi. Është një platformë që lidh të kaluarën dhe të ardhmen, një dëshmi për fuqinë e arsimit, dhe një homazh për rolin e Universitetit të Prishtinës si kontribues i rëndësishëm në peizazhin intelektual të Evropës Juglindore.

Mirësevini në PISU 2023! Përqafojeni këtë udhëtim, krijoni kujtime të paharrueshme, dhe le të bëjmë së bashku universitetin tonë dhe rajonin tonë një farol dije, përfshirjes dhe përparimi. Suksesi juaj këtu do të jetë suksesi ynë i përbashkët. Le të ecim përpara, të bashkuar në kërkimin tonë për dije dhe angazhimin tonë për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur.

Faleminderit!

 

ENGLISH

Ladies and Gentlemen,
Esteemed Professors,
Dedicated Students,
and our Honored Guests,

Welcome to the 22nd International Summer University of Prishtina, PISU 2023. We gather today in this central landmark space of the capital city of Prishtina, right in front of our University’s headquarters, to embark on a journey of discovery and intellectual growth that spans from today, July 3rd, until the 14th of July.

We have in store for you 14 courses, each representing the diverse academic units of our esteemed University. These courses range from social sciences, law, economics, agriculture, to the technical and the arts, medicine, and the study of gender. Our agenda also includes interactive discussions, forums, panels, and an array of recreational activities, all meticulously designed to provide a holistic and enriching experience for all participants.

At the University of Prishtina, we recognize that knowledge is boundless, and it evolves with every passing moment. Therefore, we are proud to share that the courses on offer will be facilitated by modern and contemporary literature, elevating your learning experience to a truly international standard.

Our Summer University is not just an academic event. It is a testament to our university's continuous strive to lead Southeast Europe in providing excellent higher education opportunities. It is a platform where we celebrate the power of learning, the joy of exchange, and the value of diverse perspectives. We truly believe that our students, you, are not just the future of this region, but catalysts of global change.

As a token of recognition of your commitment and perseverance, our participants who honor at least 80% of the classes and succeed in the examinations will be awarded ECTS credits. This achievement will be symbolized through the Certificate of the Prishtina International Summer University 2023, an emblem of dedication and scholarly excellence.

Our Summer University also aims to foster the spirit of debate and critical thinking, a key ingredient to societal progress. To this end, we will host public forums that engage participants in dialogues about various socio-economic challenges our society faces today.

In keeping with the spirit of an international university, English will be our lingua franca, connecting minds from across the globe.

As we embark on this journey of PISU 2023, let's remember that this is more than a learning opportunity. It is a platform that connects the past and the future, a testimony to the power of education, and a tribute to the role of the University of Prishtina as an essential contributor to the intellectual landscape of Southeast Europe.

Welcome to PISU 2023! Embrace this journey, create unforgettable memories, and let's together make our University and our region a beacon of knowledge, inclusivity, and progress. Your success here will be our shared success. Let us move forward, united in our quest for knowledge and our commitment to building a brighter future.

Thank you!