Erasmus+ në “University of Konstanz”, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+  në “University of Konstanz”, Gjermani
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hapë thirrjen për aplikim për bursa për semestrin veror në “University of Konstanz”, Gjermani në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.
 
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor dhe  Master
- Shkëmbimin e stafit akademik
 
Bachelor - studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikoni, si më poshtë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën vitin e parë të studimeve dhe kanë notë mesatare mbi 8.00.
Master - studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet Master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikoni. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër dhe kanë notë mesatare mbi 8.00.
Për programet e studimit dhe kurset të ofruara në “University of Konstanz”, Gjermani, ju lutem shihni këtu: 
Fushat e mobilitetit janë:
- Studentët Bachelor dhe  Master të Fakultetit të Shkencave Matematiko Natyrore, Departamenti i Biologjisë

Bursat përfshijnë:
- Kompensimin mujor;
- Kostot e udhëtimit;
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.
 
Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Master:
- Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze apo gjermane të përkthyer nga ndonjë përkthyes i licencuar) që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik)
- Certifikata e notave/Transkripta
- Certifikata e gjuhës angleze (Niveli minimal i gjuhës angleze apo gjermane B2)
- CV (në gjuhën angleze)
- Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
- Kopje e Pasaportës

Afati për aplikim për semestrin veror është deri më: 25 qershor 2019
Dokumentet me titull “University of Konstanz” duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected] 
Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dosje ne formatin PDF ne një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.