Universiteti i Prishtinës harton Planin e Veprimit për Barazi Gjinore 2023/24- 2025/26

21 Shtator 2023
SHARE

Në përputhje me Statutin e Universitetit të Prishtinës dhe obligimit që dalin nga Ligji për Barazi Gjinore, Universiteti i Prishtinës ka hartuar Planin e Veprimit për Barazi Gjinore. Plani i Veprimit është një dokument politikash për tre vitet e ardhshme, me të cilin universiteti synon të zbatojë veprime dhe projekte për uljen e pabarazisë gjinore.

Për përpilimin e Planit të Veprimit, rektori i Universitetit të Prishtinës themeloi grupin punues në përbërje të 9 anëtarëve, prorektorja Arta Basha-Jakupi, prorektori Sefer Avdiaj, ekspertja për barazi gjinore, prof. dr. Ardiana Gashi, prof. dr. Kaltrina Kelmendi nga departamenti i Psikologjisë në UP, ass. dr. Linda Gusia, Ferdane Llonçari, Drita Hyseni, Fitim Seferi dhe kryeshefen e Agjencisë për Barazi Gjinore nga Zyra e Kryeministrit, Edi Gusia.

Në fjalën e tij, rektori Qerimi nënvizoi rolin e barazisë gjinore si pikë referimi thelbësore benda BE-së për të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Rektori theksoi se ky plan nënkupton një angazhim të prekshëm për të shkuar përtej retorikës së thjeshtë dhe për të ndërmarrë veprime kuptimplota. Më tej, rektori Qerimi theksoi progresin e arritur në këtë drejtim, si me zbatimin e një statuti të ri, ashtu edhe në përbërjen e organeve drejtuese të universitetit.

Ndërsa prorektorja Basha-Jakupi theksoi se ky plan shërben si një plan praktik për universitetin, duke përcaktuar veprimet e nevojshme për promovimin e barazisë gjinore. Prorektorja theksoi rolin e tij kryesor në drejtimin e universitetit drejt përparimit domethënës në këtë fushë të rëndësishme.

Prezantimi i Planit të Veprimit para të pranishmëve u bë nga prof. Ardiana Gashi.

Plani i Veprimit përmban 4 objektiva strategjikë që synojnë krijimin e një kulture për barazinë gjinore, arritjen e ekuilibrit gjinor në pozitat vendimmarrëse/drejtuese, integrimin e perspektivave gjinore në mësimdhënie, punën kërkimore dhe risitë dhe parandalimin, mbrojtjen dhe trajtimin e ngacmimeve dhe ngacmimeve seksuale në universitet. .

Plani i Veprimit përmban gjithashtu metodologjinë, kornizën ligjore, profilet gjinore të personelit në Universitetin e Prishtinës, përfaqësimin gjinor në pozitat vendimmarrëse në rektorë dhe fakultete, strukturën gjinore të personelit administrativ, strukturën gjinore të studentëve të regjistruar në 10 vitet e fundit, struktura gjinore e përfituesve të bursave të ofruara nga UP, integrimi i perspektivave gjinore në programet e studimit, si dhe objektivat strategjikë të planit të veprimit për vitet e paracaktuara.

Plani i Veprimit është hartuar me mbështetjen e Zyrës së UN Women në Kosovë dhe Agjencisë për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit.