Prof. asoc. dr. Pranvera Breznica Selmani

Prof. asoc. dr. Pranvera Breznica Selmani

Prorektore për zhvillim, buxhet, financa dhe bashkëpunim me sektorin privat 

Nr.kontaktues:

+383 38 244 183

Prof. Asoc. Dr. Pranvera Breznica Selmani, me përvojë 17 vjeçare akademike, është fokusuar në edukimin profesional farmaceutik, teknika të reja në mësimdhënie dhe publikime shkencore.
Studimet e doktoratës i përfundoi në Universitetin ”Sv. Kiril i Metodij” Fakulteti i Farmacisë në Shkup.
Shërbeu si shefe e Degës së Farmacisë, pastaj si prodekane për financa dhe infrastrukturë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina’’. Kontribuoi si anëtare e bordit për edukim të vazhdueshëm mjekësor në Ministrinë e Shëndetësisë; Kryetare e komisionit për edukim të vazhdueshëm profesional të Odës së Farmacistëve të Kosovës; Anëtare e kuvendit të Odës së Farmacistëve të Kosovës; Anëtare e këshillit për themelimin e odave të profesionistëve mjekësor; Anëtare e komisionit për projekte dhe donacione të Fakultetit të Mjekësisë; Anëtare e komisionit për studime themelore; anëtare e komisionit për kuadro dhe punë shkencore.
Kontribuoi në përpilimin e statutit të Odës së Farmacistëve të Kosovës; përpilimin e rregullores së punës të komisionit të edukimit të vazhdueshëm profesional të Odës së farmacistëve të Kosovës. Po ashtu kontribuoi në hartimin e Udhëzimit administrativ për variacione 01/2016.
Bashkëpjesëmarrëse në projektin e realizuar nga "Bulgarian NMR center-development of advanced and effective research infrastructure for NMR analysis of bio- and nanonaterials" project DRNF 02/13. Si dhe në projektin ndërkombëtar të financuar nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë dhe Bullgarisë.
Autore dhe bashkëautore e shumë punimeve shkencore-profesionale të botuara dhe të prezantuara brenda dhe jashtë vendit në fushën e Farmacisë.
Aktualisht është prorektore për zhvillim, buxhet, financa dhe bashkëpunim me sektorin privat në Universitetin e  Prishtinës "Hasan Prishtina". Ka titullin profesor i asocuar, në katedrën e Kimisë farmaceutike Kimi toksikologjike dhe Bromatologjisë, ku ligjëron për studentët e Farmacisë në lëndët: Kimi Farmaceutike II, Bazat e sintezës dhe nomenklaturës së barnave, Teknikë instrumentale në laboratorë dhe Praktika në barnatore.

Edukimi:

 • 1984 – 1992Shkolla Fillore “Ismail Qemali”, Prishtinë
 • 1992 – 1996Shkolla e mesme Gjimnazi “Sami Frashëri”, Prishtinë
 • 1996 – 2004     Magjistër e Farmacisë - Degës së Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP
 • 2007 – 2010     Master i Shkencave të Kimisë FSHMN - UP
 • 2012 – 2016Doktor i Shkencave të Farmacisë Fakulteti i Farmacisë Universiteti “S. Kirili e Metodije”Shkup

 

Përvoja Akademike:

 • 2005 – 2018Asistente në Degën e Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP
 • 2018 – 2022Profesor asistent në Degën e Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP
 • 2022 - vazhdonProfesor i asocuar në Degën e Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP

 

Përvoja e punës:

 • 2005 – 2018 Asistente në Degën e Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP
 • 2018 – 2020 Shefe e Degës së Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë - UP
 • 2020 – 2022 Prodekane për financa dhe infrastrukturë në Fakultetin e Mjekësisë - UP

Publikime:

 1. Breznica P, Koliqi R, Daka A. A review of the current understanding of nanoparticles protein corona composition. Medicine and Pharmacy Reports. 2020 Oct;93(4):342.
 2. Koliqi R, Breznica P, Daka A, Koshi B. Application of Design of Expert software for evaluating the influence of formulation variables on the encapsulation efficacy, drug content and particle size of PEO-PPO-PEO/Poly (DL-lactideco-caprolactone) nanoparticles as carriers for SN-38. Medicine & Pharmacy Reports: Clujul Medical. 2021 Oct 1;94(4).    
 3. Breznica-Selmani P, Mladenovska K, Dräger G, Mikhova B, Panovski N, Kaftandzieva A, Kavrakovski Z, Hoxha A, Sheqerxhiu N, Pavlova MJ, Popovski E. Synthesis, physicochemical characterization and antibacterial activity of novel (benzoylamino) methyl derivatives of quinolones. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 35 (2016), Nr. 2. 2016;35(2):179-97.
 4. Koliqi R, Grapci AD, Selmani PB, Uskoković V. Gene Expression Effects of the Delivery of SN-38 via Poly (DL-lactide-co-caprolactone) Nanoparticles Comprising Dense and Collapsed Poloxamer Coronae. Journal of Pharmaceutical Innovation. 2022 Jul 29:1-9.
 5. Koshi B, Grapci AD, Nebija D, Selmani PB, Morina R, Crcarevska MS, Dodov MG, Raichki RS. The potentially harmful excipients in prescribed medications in a Neonatal Intensive Care Unit in Kosovo and available safer alternatives. Turkish Journal of Pediatrics. 2022 Jan 1;64(1).
 6. Hajdari A, Mustafa B, Nebija D, Selimi H, Veselaj Z, Breznica P, Quave CL, Novak J. Essential oil composition of Pinus peuce Griseb. needles and twigs from two national parks of Kosovo. The Scientific World Journal. 2016 Jan 1;2016.
 7. Koch A, Stamboliyska B, Mikhova B, Breznica‐Selmani P, Mladenovska K, Popovski E. Calculations of 13C NMR chemical shifts and F–C coupling constants of ciprofloxacin. Magnetic Resonance in Chemistry. 2019 Apr;57(4):S75-84.
 8. Ballazhi L, Imeri F, Dimovski A, Jashari A, Popovski E, Breznica-Selmani P, Mikhova B, Dräger G, Alili-Idrizi E, Mladenovska K. Synergy of novel coumarin derivatives and tamoxifen in blocking growth and inducing apoptosis of breast cancer cells. Therapeutic effects of local drug delivery systems-PerioChip® in the treatment of periodontal disease. 2014:35.
 9. Breznica-Selmani P, Mladenovska K, Kavrakovski Z, Mikhova B, Draeger G, Popovski E. [(3-Chlorobenzamido) methyl] triethylammonium Chloride. Molbank. 2015 Jun;2015(2):M851.

Prezentime në Kongrese:

 1. Novel derivatives of norfloxacin: solubility and pKa. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 575 - 576 (2016).
 2. Physicochemical properties of novel derivatives of norfloxacin: distribution coefficient. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 573 – 574 (2016)
 3. Impact of SLCO1B1 521T>C and 388A>G polymorphisms on response to atorvastatin in the albanian population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 569 - 570 (2016)
 4. Synthesis of novel benzamidomethyl derivatives of ciprofloxacin and their structural characterization Congress of Pharmacy with international participations, Becic 21-31. 05.2015
 5. Calculations of NMR Chemical Shifts and J(F,C) Coupling Constants of Ciprofloxacin, SMASH 2015 NMR Conference Baveno, Italy www.smashnmr.org 20-23. 09. 2015
 6. Synergy of novel coumarin derivatives and tamoxifen in blocking growth and inducing apoptosis of breast cancer cells. Macedonian pharmaceutical bulletin. 60, 35-44 (2014)
 7. Synthesis of novel benzamidomethyl derivatives of ciprofloxacin and their structural characterization V-th Congress of Macedonian Microbiologists with international participation www.microbiology.congres.mk. Suppl 86,77-78,2014
 8. Synthesis of new derivatives of pipemedic acid and their structural characterization XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia Suppl 174, 8-11,10,2014 4
 9. Antimicobial activity of newly synthesized Norfloxacin derivatives VI Serbian Congress of Pharmacy Suppl 10, 173-174,2014,
 10. Drug Safety in pregnancy and Lactation Pharmacovigilance and adverse drug reactions. Oral presentation June 29, 2012
 11. Novel Benzylideneimines and Iminoethyl-phenoles and their microbiological activity Balwois, Conference on Water, Climate and Environment, Ohrid, Macedonia, 2.06.2012
 12. Polycyclic Pyridinones and Pyrimidinones and their Antimicrobial Activity FASEB Journal March 17, 2011 25:lb382
 13. Two-dimensional gel electrophoresis and Madli-Tof MS analysis of therapeutic recombinant monoclonal antibodies and fusion proteins 5-the Congress of Pharmacy of Macedonia 2011
 14. Synthesis of some new derivates of [(heteroaryl-2- ylimino)-ethyl]-benzopyran2ones and their antimicrobial activity FASEB Journal April 2010 24 (Meeting Abstract Supplement) lb488
 15. Synthesis of Benzylidenpyrimidinyl amins and benzylidenaminopyrimidinols and their antimicrobial activity AKTET IV IASH-2009