Gazmend Shabaj

Gazmend Shabaj

Drejtor

Nr.kontaktues:

+383 38 247 069; 247 071/075,