Rreth QZhK-së

Qendra për Zhvillim të Karrierës e Universitetit të Prishtinës është hapur zyrtarisht në prill të vitit 2007 si projekt i OSBE-së, përderisa nga janari i vitit 2009 funkcionon si njësitë i Zyres për Zhvillim Akademik në Universitetin e Prishtinës.

Qëllimet e Qendrës

Qëllimet e Qendrës për Zhvillim të Karrierës janë t’i ndihmojë studentët e UP-së  në zhvillimin e njohurive dhe shkathësive të cilat do t’i ndihmojnë gjatë punësimit, t’i ndihmojë studentët në fitimin e përvojës së punës gjatë studimeve që të kuptojnë më shumë për ( rreth ) botën e tregut të punës si dhe të ofrojë këshilla dhe informata për maturantët rreth  studimeve në UP.

Këtë e arrijmë duke u mundësuar atyre  qasje në informatat më të reja për studime, trajnime, seminare, ligjerata, aktivitete të ndryshme si dhe informata për vende të lira pune dhe pune praktike.

Qëllimet e QZHK- së janë:

- puna në zhvillimin e aftësive, njohurive dhe shkathtësive të cilat janë kyçe për procesin e punësimit të studentëve dhe të diplomuarve;
- ofrimi i shërbimeve të digjitalizuara për edukim, këshillim, zhvillim dhe orientim në Karrierë.
- ofrimi i ndihmës studentëve dhe të diplomuarve të UP-së që të vinë deri tek informacioni për mundësitë e arsimimit shtesë, mundësitë e punës praktike dhe aktiviteteve të ndryshme;
- të qenit objektiv dhe të besueshëm kur studentëve tanë i ofrojmë këshilla dhe udhëzime për procesin e përzgjedhjes së mundësive për zhvillimin e karrierës si dhe  përgatitjen e zbatimin e planeve reale për zhvillimin e karrierës;
- organizimi i punëtorive, seminareve, tryezave të ruumbullakëta, konferencave, bisedave dhe prezantimeve të punëdhënësve, me qëllim që studentët ta kuptojnë më mirë botën e punës dhe t’i zotërojnë shkathtësitë që janë të nevojshmë për organizimin dhe planifikimin e  suksesshëm të karrierës personale;
- bashkëpunimi me fakultetet e Universitetit të Prishtinës për zhvillimin profesional të studentëve dhe karrierës së tyre;
- ofrimi i shërbime për kompanitë si prezantimin e ofertave të tyre për punë para të diplomuarve dhe biseda me këta ofertues;
- të punuarit në avansimin e efikasitetit të Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe edukimin e studentëve, përmirësimi i efikasitetit tonë për t’iu përgjigjur nevojave tjera të studentëve dhe punëdhënësve.

 

Roli i Qendrës

Roli i Qendrës për Zhvillim të Karrierës është që të jetë ndërmjetësues mes studentëve, fakulteteve dhe kompanive duke patur si qëllim forcimin e lidhjeve bashkëpunuese dhe ngritjen e nivelit të përgatitjes së studentëve për tregun e punës.

Ekzistenca e QZHK-së në Universitetin e Prishtinës shënon një arritje të madhe të këtij institucioni të arsimit të lartë për zhvillimin personal dhe profesional të studentëve për tregun e punës. Gjatë punës sonë kemi thelluar bashkëpunimin mes UP-së dhe punëdhënësve, kemi ndihmuar studentët të punësohen dhe të fitojnë kulturë pune gjatë kryerjes së praktikës në kompani të ndryshme, kemi ndihmuar maturantët të kuptojnë më shumë rreth programeve të studimit dhe mundësive tjera  që ofron UP për zhvillim profesional të tyre, etj.  Ne ekzistojmë për mirëqenien e studentëve në tregun e punës… sepse karriera e tyre fillon tek ne!

NDARJA E NJËSIVE AKDAMIKE PËR STAFIN E QZhK 

Këshilltari/a  

Njësitë Akademike për të cilat
ofron shërbime për zhvillim në karrierë

Elmedina Nikoçeviq – Kurti 
Këshilltare për karrierë
Career Specialist
A: Biblioteka Kombëtare e Kosovës,
Kati I, Prishtinë 
P: +383(0)38 248 925/926     
M: +383(0)44 845 404 
E: [email protected] 

Fakulteti i Edukimit; 
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike;  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;  
Fakulteti i Ndërtimtarisë,  
Fakulteti i Arkitektures. 

   

Shkumbin Tafilaj 
Këshilltar për karrierë
Career Specialist  
A: Biblioteka Kombëtare e Kosovës,
Kati I, Prishtinë 
P: +383(0)38 248  925  
M: +383(0)44 209 832 
E: [email protected] 

Fakulteti Ekonomik; 
Fakulteti i Filologjisë;    
Fakulteti Filozofik; 
Fakulteti i Mjekësisë;  
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë. 

   

Fatbardha Abazi 
Këshilltare për karrierë
Career Specialist
A: Biblioteka Kombëtare e Kosovës,
Kati I, Prishtinë 
P: +383(0)38 248 925/926     
M: +383(0)44 569  437  
E: [email protected] 

Fakulteti Juridik;  
Faktulteti i Shkencave Matematiko Natyrore;  
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit;  
Fakulteti i Arteve. 

 

Komente plotesuese: 

Me dakordimin e Këshilltarëve për Karrierë të Qendres për Zhvillim të Karrierës (Znj. Elmedina Nikoçeviq – Kurti , Z. Shkumbin Tafilaj dhe Znj. Fatbardha Abazi), u realizua ndarja e Njësive Akademike, me qellim realizimit sa më efektiv të aktiviteteve për orientim, edukim, dhe zhvillim në karrierë.