Prorektorët

Prof. Dr. Myrvete Badivuku
Prorektore për buxhet dhe financa

e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Faton Berisha
Prorektor për kërkime shkencore

e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Hysen Bytyqi
Prorektor për zhvillim dhe cilësi

Curriculum Vitae 
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Asoc. Dr. Merita Berisha
Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar

Curriculum Vitae 
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183