Njoftim: Rritet numri i studentëve të pranuar në Fakultetin e Mjekësisë, në afatin e parë të konkursit për studentë të rinj
Njoftohen kandidatët të cilët në afatin e parë të konkursit nr. 1/893, dt. 4.7.2019, për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor për vitin akademik 2019/20, kanë aplikuar për pranim në Fakultetin e Mjekësisë, programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme dhe programi i studimit “Infermieri”, e të cilët kanë kaluar pragun e kalueshmërisë, se mbi bazën e Vendimit nr. 304/01-B, datë 15.07.2019 si dhe Vendimit nr. 460/01B, datë 04.09.2019 të MASHT, për ndryshim të Vendimit nr. nr. 304/01-B, datë 15.07.2019, do të regjistrohen në drejtimet përkatëse sipas renditjes së pikëve të përgjithshme dhe atë si në vijim:

Fakulteti i Mjekësisë:

Në programin e studimit “Mjekësi e përgjithshme”, numrit aktual prej 150 studentëve të paraparë për pranim, i shtohen edhe 75 studentë të rinj nga listat e kandidatëve të papranuar (duke përfshirë kuotat e rezervuara), e të cilët kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në bazë të renditjes së pikëve të përgjithshme nga lista e publikuar në ueb-faqen e Fakultetit të Mjekësisë.

Numri i përgjithshëm i studentëve që do të pranohen në Fakultetin e Mjekësisë, programi-Mjekësi e përgjithshme nuk guxon të kaloj 225 studentë.

Në programin e studimit “Infermieri”, numrit aktual prej 50 studentëve të paraparë për pranim i shtohen edhe 59 studentë të rinj (duke përfshirë kuotat e rezervuara).

Meqenëse në Programin  e studimit “Infermieri”,  kanë mbetur të paplotësuara disa vende për arsye të mos kalimit të pragut të kalueshmërisë, vendeve të pa plotësuara i shtohen edhe 59 vende tjera, të cilat do shpërndahen në bazë të përqindjeve të parapra dhe do të publikohen në Konkursin plotësues.

Numri i përgjithshëm i studentëve që do të pranohen në Fakultetin e Mjekësisë, programi-infermieri nuk guxon të kaloj 109 studentë.

Regjistrimi i kandidatëve si më sipër do të bëhet ditën e Hënë me datë 9.09.2019 nga ora 9:00 deri në ora 15:00, në Administratën Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Qendrore Universitare).