NJOFTIM

Ftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës që të njoftohen me përmbajtjen e Rregullores  për procedurën zgjedhore, themelimin dhe punën e Parlamentit studentor dhe Këshillave të Studentëve dhe sipas nevojës të dërgojnë propozime konkrete apo komente shtesë në formë të shkruar dhe të protokolluar ta dorëzojnë në Zyrën e arkivit të Rektoratit, nr. 2.

Propozimet apo Komentet mund të dorëzohen më së largu deri në ditën e enjte, datë 27.2.2020, në ora 10:00. Propozimet apo komentet e dorëzuara pas këtij afati nuk do të merren në shqyrtim.

3.DRAFT RREGULLORJA PËR ZGJEDHJET E STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS -Versioni i Komisionit 25. 02 2020 për miratim në KD-FINAL