Erasmus+ në "Universitetin e Zagrebit” Kroaci

25 Shtator 2023
SHARE

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "Universitetin e Zagrebit” Kroaci

Universiteti i Prishtinës hap thirrjen për aplikim për bursa për semestrin  veror në "Universitetin e Zagrebit”, Kroaci, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian për semestrin veror 2023.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e studentëve për studime BA, MA, PhD (një semestër);
 • Shkëmbimin e stafit akademik dhe trajnijm

Baçelor, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet baçelor në Universitetin e Prishtinës, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar një vit nga fusha më poshtë.

Master, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër.

PhD, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës dhe duhet ta kenë një konfirmim nga një profesor që do të bëjë mentorimin gjatë periudhës në fjalë.

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës.

Fushat e mobilitetit janë, (në origjinal):

Subject Area / ISCED Code

Participating faculty/department UNIZG

Earth sciences (Geography, Geology) / 0532

Faculty of Science, Department of Geography, Department of Geology

https://www.pmf.unizg.hr/en

Humanities (Ethnology and Cultural Anthropology) / 0220

Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Ethnology and Cultural Anthropology

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/

Law / 0421

Law faculty, https://www.pravo.unizg.hr/en

Agriculture, forestry, fisheries, veterinary medicine / 0841, 0888

Faculty of Agriculture, https://www.agr.unizg.hr/

Faculty of Veterinary Medicine, https://www.vef.unizg.hr/en/

Language acquisition; Literature and linguistics; Languages
(Croatian / Albanian); History; Sociology and Cultural Studies– Balkan Studies / 0231, 0232, 0230, 0222, 0314

Faculty of Humanities

 • Department of Croatian Language and Literature
 • Department of Linguistics
 • History Department

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/

University Department for Croatian Studies

https://www.hrstud.unizg.hr/en

Engineering and engineering trades; Environmental protection technology; Electronics and automation; Motor vehicles, ships and aircraft / 0710, 0712, 0714, 0716

Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture

https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline_en&foreword

 

Faculty of Geotechnical Engineering in Varaždin

https://www.gfv.unizg.hr/en

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentë janë:

 • Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj, në gjuhën angleze, që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
 • Certifikata e notave/transkripta;
 • Certifikata e njohjes së gjuhës angleze(niveli minimal i gjuhës angleze B2);
 • CV (në gjuhën angleze);
 • Një letër motivimi (në gjuhën angleze);
 • Kopje e pasaportës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik dhe administrative:

 • CV (në gjuhën angleze);
 • Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale)
 • Certifikata e njohjes së gjuhës angleze ose Kroate (niveli minimal i gjuhës B2).
 • Kontratën e punës / akt emërimin.

 

Afati për aplikim për semestrin veror është deri 5 tetor 2023 deri në ora 16:00h.

Dokumentet me titull “University of Zagreb" duhet të dërgohen të skanuara te: [email protected]

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dokument të vetëm në PDF. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.