Thirrje e hapur për aplikime për studime paradoktorale në Universitetin e Regensburg

01 Dhjetor 2022
SHARE

Është hapur thirrja për aplikime për studime para-doktorale 2022/2023 në Universitetin e Regensburg. Disiplinat kryesore të kërkimit janë historia, antropologjia sociale dhe gjuhësia. Marrësi i bursës paradoktorale do të marrë në bazë mujore shtesa prej 1.500,00 euro.

Projekti “Një fushë e vogël por pjellore: fuqizimi i studimeve për Evropën Juglindore në Regensburg” u lançua në korrik 2022 me qëllim forcimin në Studimet e Evropës Juglindore në Regensburg duke u integruar dhe shqyrtuar në mënyrë kritike forma të ndryshme të prodhimit dhe transferimit të njohurive në fusha akademike dhe jo akademike. Projekti mbështetet nga Fondacioni Volkswagen si pjesë e programi "Weltwissen – Strukturelle Stärkung Kleiner Fächer" ("Njohuri globale - Forcimi strukturor i disiplinave të vogla"). Universiteti i Prishtinës është partner në këtë projekt dhe kordinatore është profesoresha Vjollca Krasniqi-Fakulteti Filozofik.

Inkurajohen aplikantën nga Evropa Juglindore (përfshirë Kosovën) që të aplikojnë. Programet janë në anglisht, por njohja e gjuhës gjermane përbën avantazh.

Kriteret për aplikim

·         Aplikanti ka përfunduar me sukses një diplomë pasuniversitare me mesatare të lartë (MA, Magjister, Diplomë Gjermane, Provim Shtetëror ose ekuivalent shkallë)

·         Kur diploma MA (ose ekuivalenti) ende nuk është dhënë zyrtarisht, Kërkesa minimale është që të jetë dorëzuar teza e MA.

·         Një ide apo propozim (paraprak) interesante dhe origjinale për një projekt të pavarur kërkimor brenda një fushe me interes për projektin (3-4 faqe).

·         Afiniteti me kërkimin ndërdisiplinor dhe hapja ndaj ndërlikimeve, qasjet transnacionale dhe perspektivat hapësinore.

·         Njohuri të mira të gjuhëve relevante për projektin e propozuar kërkimor.

 

Aplikimi

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj të plotë me email në formatin PDF (maksimumi 5 MB) në [email protected]  duke theksuar në rreshtin e temës: “Application Fellowship Predoctoral”. Të dokumenti në formatin  PDF duhet të përmbajë:

·         Një letër motivimi që shpjegon motivimin tuaj për të aplikuar (maksimumi 1 faqe).

·         Një përmbledhje paraprake e një teme kërkimore doktorature (3-4 faqe, e cila përfshin apyetje kërkimore, një deklaratë mbi rëndësinë e temës, përshtatshmërinë tuaj, si si dhe një bibliografi e shkurtër).

·         Një plan dhe orar i shkurtër pune (maksimumi 1 faqe).

·         Një tregues i disiplinës(eve) dhe mbikëqyrësit të preferuar.

·         Një CV.

·         Skanimet e të gjitha certifikatave përkatëse të arsimit të lartë.

·         Një abstrakt i tezës së MA (ose ekuivalenti) me jo më shumë se 300 fjalë.

·         Në rast se diploma MA nuk është dhënë ende, një vlerësim (provues) cilësia e tezës së MA nga udhëheqësi i tezës.

·         Një listë e publikimeve dhe prezantimeve (nëse ka)

·         Emrat dhe të dhënat e kontaktit të dy pedagogëve apo profesorëve të universitetit, të cilët janë të gatshëm të japin një referencë.
 

Afati i fundit për aplikim është 15 dhjetor 2022.