Konkurs për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''

08 Korrik 2024
SHARE

Në bazë të nenit 19 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 04/L-037 për arsimin e lartë në Republiken e Kosovës, nenit 27 paragrafi 2 të Statutit të UP-së dhe Rregulloren me nr. prot. 754, datë 7.3.2024, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe joakademik në nivel të përfaqësimit në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina", Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", në mbledhjen e mbajtur me 3.7.2024, mori vendim të shpallë Konkurs për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

Për kushtet dhe procedurat e përzgjedhjes klikoni ne linkun në vijim:

2-126, 8.7.2024, Konkurs për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

Në linkun në vijim mund të përcillni procesin e zgjedhjes së rektorit në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina":
PROCESI I ZGJEDHJES SË REKTORIT