Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Nysa University, Poloni

Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ hap thirrjen për aplikim për bursa për studentë për semestrin dimëror 2018/2019, për mobilitete në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Nysa, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
-Shkëmbimin e studentëve për studime Baçelor

Nivelet e mobilitetit për studentët:
-Bachelor
(studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjajshme për të cilat aplikoni, si më poshtë. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën vitin e parë të studimeve dhe kanë notë mesatare mbi 8.00)

Fushat e mobilitetit për Baçelor:
Business English
Finance
Business management
Computer Science
Production Management
Architecture and urban planning

Kohëzgjatja e bursave:
-Baçelor (në kohëzgjatje prej afërsisht 5 muaj)

Bursat përfshijnë:
-Kompensimin mujor (750 EUR në muaj për studentët)
-Kostot e udhëtimit deri në 275 EUR

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Bachelor:
- Certifikata e notave/Transkripta
- CV (në gjuhën angleze)
- Një letër rekomandimi (në gjuhën angleze)
- Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
- Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj) që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik
- Certifikata e gjuhës angleze(minimum niveli B2 i Gjuhës Angleze)
- Learning Agreement (shkarko këtu)

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’.

 (Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju (studentët) duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Prishtinës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit

Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Nysa University, Poloni, lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj, kjo për arsye që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni për të vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’.

Pasi të plotësohet document ‘Learning Agreement’’ tek fusha ‘‘commitment’’ duhet të nënshkruhet nga aplikanti dhe tek ‘’Responsible person  at the Sending Institution’’ duhet nënshkruar nga koordinatori i ECTS-ve ose prodekani për çështje mësimore i Fakultetit përkatës.

Studentët nuk kanë të drejtë të përzgjedhin të njëjtat lëndë të cilat tashmë i kanë përfunduar.

Për t’i përzgjedhë lëndët (winter semestër) në kuadër të programeve të ofruara më lartë, klikoni këtu:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=25%2C223%2C0%2C0%2C38%2C0

Keni të drejtë të përzgjedhni vetëm ato lëndë që ofrohën për semestrin dimeror(winter/fall semester), apo lëndët që ofrohën në semestrin I, III dhe V, që përbëjnë jo më pak se 30 ECTS në total.

Afati për aplikim është: 9 korrik 2018

Dokumentet me titull ‘’Aplikim Nysa University” duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected], [email protected], [email protected]    

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail, në pdf.

Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në:

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.