Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese

Qëllimi i Njësisë është për të lehtësuar aktivitetet kërkimore dhe transferimin e njohurive. 
Njësia bashkëpunon me partnerë vendor, ndërkombëtar dhe institucione e organizata tjera që ndihmojnë:

⦁ Hulumtuesit në sigurimin e fondeve dhe në negocimin e bashkëpunimeve;
⦁ Mbështetjen në këmbimin e njohurive;
⦁ Ndërtimin e partneriteteve në mes të komunitetit akademik, 
qeveritar, biznesit dhe organizatave bamirëse;
⦁ Për të nxitur financimin nga jashtë të aktiviteteve hulumtuese;
⦁ Ngritja e shkallës së aplikimeve për grante në njësit akademike të Universitetit të Prishtinës;
⦁ Të sigurojë ndihmë operacionale dhe strategjike tek njësitë akademike të Universitetit të Prishtinës. 

Për më tepër informacion luteni që të kontaktoni në email adresën: [email protected]

Linqet e Hulumtime shkencore dhe të mundësive:

http://research-explorer.dfg.de/research_explorer.en.html?
The Research Explorer contains over 19,000 institutes at German universities and non-university research institutions, searchable by geographic location, subject and other structural criteria.

http://www.research-in-germany.de/
The website „Research in Germany“ informs about the research landscape in Germany and provides an overview of the research and funding opportunities in Germany.

https://www.daad.de/hochschulen/wiederaufbau/stabilitaetspakt-suedosteuropa/20036.de.html
Universiteti i Prishtinës është pjesëmarrës në projektet e Paktit të Stabilitetit të Evropës Juglindore - Rindërtimi Akademik i Evropës Juglindore.

Informacione në lidhje me financimin e projekteve mund të gjeni në:
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/stabilitaetspakt/2012/projekte-nach-fachbereichen-2012.pdf