Vërejtje:
Këtu mund t'i nxjerrin fletëpagesat vetëm studentët që NUK posedojnë ID Kartelë.

Shtyp Fletëpagesë
Kërko Fletëpagesat

Nëse shkarkoni fletëpagesë të llojit për provim pranues te fusha "RegjistriID/Nr. index-it " shkruani numrin tuaj personal.