Photo

Prof. dr. Ramadan Zejnullahu

Rektor

+381 38 244 183 /244 186 ramadan.zejnullahu@uni-pr.edu

Prof. dr. Ramadan Zejnullahu ka mbi 30 vjet përvojë akademike dhe udhëheqëse, qoftë si mësimdhënës, autor tekstesh, shef i Departamentit të Matematikës, dekan i FSHMN-së, kryetar i Komisionit për programet e matematikës, anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të UP-së, drejtor i Qendrës Laboratorike Universitare, kryetar i Këshillit Kombëtar të Cilësisë etj.
Përveç kontributit të tij voluminoz dhe cilësor në fushën e tekstografisë shkollore dhe asaj universitare, prof. dr. Ramadan Zejnullahu ka arritur rezultate të lakmueshme edhe në fushën e tij të kërkimit shkencor, në analizën funksionale. Rezultatet e tij shkencore janë publikuar në revista me recension të pranuar ndërkombëtar dhe janë cituar nga autorë të tjerë.
Prof. Zejnullahu i ka filluar studimet e matematikës në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë, në vitin shkollor 1976-1977 dhe i ka përfunduar më 2 korrik 1980, me notë mesatare 9.08. Për sukses të dalluar në studime në vitin 1980 është shpërblyer me diplomën “Student i dalluar”. Gjatë studimeve ka marrë pjesë dy herë në garat ndërkombëtare të studentëve të matematikës. Në vitin shkollor 1980-1981 i përfundoi studimet pasuniversitare në Departamentin e Matematikës të Fakultetit të Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë, në Drejtimin e Analizës Funksionale. Të gjitha provimet dhe seminaret e parapara i ka mbaruar deri në qershor të vitit 1982, me notë mesatare 9.25. Punimin e magjistraturës, me titull “Karakterizimi i splein–funksioneve në hapësirat e Hilbertit”, e ka mbrojtur më 12 janar 1984 në Prishtinë. Disertacionin e doktoratës, me titull “Disa veçori të splein-funksioneve interpolative në hapësirat e Hilbertit” e ka mbrojtur më 28 shtator 1987, në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë.
Karriera profesionale
Prof. Zejnullahu u zgjodh asistent në Departamentin e Matematikës të FSHMN-së në prill të vitit 1981, kurse në maj të vitit 1984 ligjërues për lëndën Matematika I për studentët e fizikës.
Në janar të vitit 1989, prof. Zejnullahu u zgjodh docent, kurse në shkurt të vitit 1994 profesor inordinar për lëndën Analiza funksionale, kurse në shtator të vitit 2000 u zgjodh profesor ordinar në të njëjtën lëndë.
Në janar-shkurt të vitit 1989, prof. Zejnullahu ka qëndruar në Universitetin e Odesës, ku i ka referuar disa nga rezultatet e tij rreth teorisë së funksioneve dhe analizës funksionale. Prof. Zejnullahu ka qenë udhëheqës dhe anëtar i Komisionit për vlerësimin e magjistraturave dhe doktoratave të mbrojtura në Seksionin e Matematikës, në mesin e të cilave:
§ Dr. Muhib Lohaj, disertacioni i doktoratës, mentor;
§ Dr. Dukagjin Pupovci, disertacioni i doktoratës, anëtar komisioni;
§ Dr. Faton Berisha, disertacioni i doktoratës, anëtar komisioni;
§ Dr. Naim Braha, disertacioni i doktoratës, anëtar komisioni;
§ Mr. Eda Vula, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Qefsere Doko, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Misin Avdiu, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Shqipe Lohaj, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Bujar Fejullahu, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Ramadan Limani, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Fahri Marevci, punimi i magjistraturës, anëtar komisioni;
§ Mr. Bujar Fejzullahu, disertacioni i doktoratës, mentor.
Angazhime të tjera:
1. 1.9.1992 - 1.9.1994: Shef i Departamentit të Matematikës;
2. 1.9.1994 - 1.1.1997: Prodekan për mësim në FSHMN;
3. 1.1.1997 - 15.1.2001: Dekan i FSHMN-së;
4. 1995 - 1999: Kryetar i Komisionit republikan për emërimin e këshilltarëve të matematikës;
5. 1995 - 1999: Kryetar i Komisionit republikan për programet e matematikës në arsimin fillor dhe të mesëm;
6. 2000 - 2001: Anëtar i Komisionit për arsim të lartë pranë Këshillit Tranzitor;
7. 2000 - 2001: Anëtar i Këshillit të përgjithshëm të UP-së;
8. 2001- 2002: Drejtor i Qendrës Laboratorike Universitare;
9. 2006 - 2009: Kryetar i Këshillit Kombëtar të Cilësisë, që është organ qeverisës i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës.
Punimet shkencore:
1. Karakterizimi i splein-funksioneve në hapësirat e Hilbertit. Punim i magjistraturës. Prishtinë 1983.
2. Një teoremë mbi pikat fikse në Hapësirat metrike probabile të tipit të Mengerit. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN-së. Nr = 9. (1983-1986) (65-68).
3. Pikat proximale dhe plotësi ortogonal në hapësirat e Hilbertit. KËRKIME. ASHA e Kosovës. Nr = 4.(1986)(21-24).
4. Disa veçori të splein-funksioneve interpolative në hapësirat e Hilbertit. Disertacioni i doktoratës. Prishtinë 1988.
5. On a problem of minimisation in Banach spases. RAD. MAT. ANU BiH Sarajevë. Nr = 4. (1988)(113-119).
6. On the interpolating spline-function in Hilbert space. PUNIME MAT. SHMF të Kosovës.Nr = 2(13-16).
7. On the interpolating spline - function in Banach space. PUNIME MAT. SHMF të Kosovës. Nr = 4 (13-18).
8. O module neprerivnosti i gladkosti v. MATEMATICKI VESNIK. DMS.Beograd Nr = 40 (1988)(81-84).
9. Some properties of the interpolating spline-functions space. MATEMA-TICKI VESNIK. DMS.Beograd Nr = 41 (1988)(266-274).
10. Funksioneli aproksimativ optimal në hapësirën e splein-funksioneve. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN-së. Nr = 10.(1995)(25-28).
11. The interpolating spline-function for the case of finite number of interpolating conditions. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN-së. Nr = 10.(1995)(119-123).
12. Mbi ekzistencën e splein-funksionit interpolativ në hapësirat e Hilbertit. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN-së. Nr = 11.(1996)(41-46).
13. O module neprerivnosti i gladkosti parjatka k v.MATEMATICKI VESNIK. DMS. Beograd.
14. The null space codimension and the existence of the interpolating spline-function in Banach space. MATEMATICKI BILTEN. Libri 24(L) (85-88). PMF Shkup.
15. The null space dimension and the existence of the interpolating spline-function in Banach space. LE MATEMATICHE, 61(2006) (41-46).
16. Lebesgue Constants for Furier Expansions Associated with Weight Function. Int. Journal of Math. Analysis. Vol.3 (2009), no. 35(1701-1709).
17. Orthogonal polynomials ëith respect to the Laguerre measure perturbed by the canonical transformations. Integral transformo and Special Functions. Vol.21, No.8 (2010) (569-580).
18. On Orthogonal polynomials ëith respect to certain discrete Sobolev inner product. Pacific Journal of Mathematics. Vol. 257-1 (2012), 167 -188.
19. On a differential equation for laguerre-sobolev type orthogonal polynomials. Mathematica Slovaca.
Punimet me numër rendor 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 dhe 19 janë referuar në “Zentralblatt fur Mathematik”, revista qendrore e Shoqatës së Matematikanëve Evropianë dhe në “American Mathematical Society”, revista qendrore e Shoqatës së Matematikanëve Amerikanë.

Për më shumë, shikojini ueb-faqet e mëposhtme:
www.ams.org/ (Mr look up)
www.emis.de/ZMATH/
Tekstet shkollore:
1. Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003.
2. Përmbledhje detyrash përgatitore për provim kualifikues në shkollat e mesme. ETMM i Kosovës, 2002.
3. Përmbledhje detyrash përgatitore për garat e matematikës për klasat VII, VIII dhe IX. Matrix, Tetovë, 2004.
4. Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën IV të shkollës së mesme. ETMM i Kosovës, 2003.
5. Matematika 8. ETMM i Kosovës, 2003.
6. Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003.
7. Matematika 7. Libri shkollor, 2002.
8. Matematika 6. Libri shkollor, 2003.
9. Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën II të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor 1999.
10. Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën I të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor 1999.
11. Matematika 1, Dukagjini, botimi i nëntë 2011.
12. Matematika 1-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
13. Matematika 1-testet, Dukagjini, botimi i nëntë 2011.
14. Matematika 2, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
15. Matematika 2-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
16. Matematika 2-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
17. Matematika 3, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
18. Matematika 3-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
19. Matematika 3-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
20. Matematika 4, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
21. Matematika 4-fletore pune, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
22. Matematika 4-testet, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
23. Matematika 5, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
24. Matematika 5-fletore pune, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
25. Matematika 5-testet, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
26. Matematika 6, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
27. Matematika 5-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
28. Matematika 7, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
29. Matematika 7-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
30. Matematika 8, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
31. Matematika 8-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
32. Matematika 9, Dukagjini, botimi i pestë 2011.
Tekstet universitare:
1. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor, Prishtinë 1983. (me M. Berishën) (ky tekst është ribotuar tri herë).
2. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor, Prishtinë 1983. (me M. Berishën) (ky tekst është ribotuar tri herë).
3. Përmbledhje detyrash nga analiza matematike II. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995. (me M. Efendiun).
4. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale. Libri shkollor, Prishtinë 1985. (me M. Berishën).
5. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale dhe funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1987. (me M.Berishën).
6. Kurs i matematikës së lartë. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995.
7. Analiza funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1998.
8. Analiza reale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000.
9. Analiza funksionale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000.
10. Analiza matematike I - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2001.
11. Matematika për kimistë - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Libri shkollor, Prishtinë 2003.(me R. Gjergjin).
12. Analiza matematike I. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2010.
13. Analiza matematike II (dorëshkrim i gatshëm për botim).
Vlen të theksohet se prof. Zejnullahu i ka mbuluar me tekste universitare të gjitha lëndët që i ka ushtruar dhe ligjëruar.
Projektet shkencore
1. Seritë dhe përafrimet. BVI për punë shkencore e Kosovës. Prishtinë 1990.
Analiza e disa teksteve universitare
Libri 34. Ky libër është përmbledhje detyrash të zgjidhura, i hartuar në përputhje me programin e lëndës Analiza matematike II. Këtu kandidati i ka përgatitur këta kapituj: Seritë, Integralet parametrike dhe teoria e fushës. Detyrat e dhëna janë tipike dhe të zgjedhura jo vetëm në rolin e kontrollit të njohurive, por edhe të zgjerimit të tyre, me qëllim të stërvitjes për të operuar me koncepte të reja. Duhet përmendur se një numër i detyrave janë rezultate origjinale të autorëve të ndryshëm, të botuara në “American Mathematical Monthly”, të cilat kandidati i ka sistemuar duke e përgatitur mirë terrenin për futjen e tyre.
Libri 39. Prof. Minga në recensionin e tekstit shkruan si më poshtë: “Në një vëllim relativisht të vogël, kandidati ka arritur të përvijojë në mënyrë autentike fizionominë e analizës funksionale me konceptet më themelore, me tiparet më karakteristike të metodave që përdor dhe me mënyrat tipike të arsyetimit gjatë vërtetimit…Teksti është shkruar me kompetencë dhe ndjenjë përgjegjësie. Stili është konciz, por shumë i qartë. Lindja e arsyetimit është mjaft e përpunuar, e butë do të thosha e pa kalime të befta, e përcjellë me mjete të kursyera e pa fjalë të tepërta. Saktësia e rreptë shkencore është tipar kryesor i shtjellimit. Teksti Analiza funksionale është një arritje me vlera të shumta dhe origjinale, që e nderon autorin. Ajo do ta pasurojë fondin e librave të mirë universitarë për arsimin e lartë mbarëshqiptar”.
Libri 40. Libri Analiza reale – përmbledhje detyrash të zgjidhura është hartuar në përputhje me programin mësimor të lëndës Analiza matematike III. Në tekst është përmbledhur një material i vlefshëm nga Teoria e bashkësive, Hapësirat metrike, Integrali i Riman-Stieltjesit, si dhe Masa dhe integrimi. Detyrat janë tipike të marra nga një literaturë e gjerë. Do veçuar këtu se në tekst kandidati i ka dhënë zgjidhjet origjinale për një numër të problemeve të formuluara në monografinë Real and complex analysis, të autorit W.Rudin.
Libri 41. Libri Analiza funksionale - përmbledhje detyrash të zgjedhura, së bashku me librin bazë Analiza funksionale, e kompletojnë me literaturë moderne lëndën Analiza funksionale, të cilën kandidati e ligjëron tash e disa vjet. Në tekst janë dhënë zgjidhje origjinale të një numri të problemeve të formuluara në monografitë Real nand complex analysis të autorit W. Rudin dhe Funkcionalna analiza të autorit S.Kurepa.