Photo

Prof. Dr. Ramadan Zejnullahu

Rektor, Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 ramadan.zejnullahu@uni-pr.edu

Prof. Ramadan Zejnullahu ka mbi 30 vite përvojë akademike dhe menaxheriale qoftë si mësimdhënës, autor tekstesh, shef i departamentit të matematikës, dekan në FSHMN, kryetar i komisionit për programet e matematikës, anëtar i Këshillit të përgjithshëm në UP, drejtor i qendrës laboratorike universitare, kryetar i Këshillit Kombëtar të cilësisë etj.
Përveç kontributit të tij voluminoz dhe cilësor në fushën e tekstografisë  shkollore dhe asaj universitare, Prof. Dr. Ramadan Zejnullahu ka arritur rezultate të lakmueshme edhe në fushën e tij të kërkimit shkencor-në analizën funksionale. Rezultatet e tij shkencore janë publikuar në revista me recension të pranuar ndërkombëtarë dhe janë cituar nga autorë të tjerë.
Prof.  Zejnullahu i ka filluar studimet e matematikës në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë  në vitin shkollor 1976/77 dhe i ka përfunduar më 02 korrik 1980, me notë mesatare 9.08. Për sukses të dalluar në studime në vitin 1980 është shpërblyer me diplomën “Student i dalluar”. Gjatë studimeve ka marrë pjesë dy herë në garat ndërkombëtare të studentëve të matematikës. Në vitin shkollor 1980/81 i përfundojë studimet pasuniversitare në departamentin e Matematikës të Fakultetit të Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë, në drejtimin e Analizës funksionale. Të gjitha provimet dhe seminaret e parapara i ka mbaruar deri në qershor 1982 me notë mesatare 9.25. Punimin e magjistraturës, me titull ‘Karakterizimi i splein–funksioneve në hapësirat e Hilbertit,’ e ka mbrojtur më 12 janar 1984 në Prishtinë. Disertacionin e doktoratës me titull ‘Disa veçori të splein-funksioneve interpolative në hapësirat e Hilbertit’ e ka mbrojtur më 28 shtator 1987, në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë.

Karriera profesionale

Prof. Zejnullahu. në prill të vitit 1981 zgjedhet asistent në Departamentin e  Matematikës të FSHMN, kurse  në maj të vitit 1984 ligjërues për lëndën Matematika I për studentët e fizikës.
Në Janar të vitit 1989, prof. Zejnullahu zgjedhet docent, kurse më shkurt të vitit 1994 profesor inordinar për lëndën Analiza funksionale, kurse në shtator 2000 profesor ordinar në të njëjten lëndë.
Në Janar – Shkurt të vitin 1989  prof. Zejnullahu ka qëndruar në Universitetin e Odesës ku ka referuar disa nga rezultatet e tij rreth Teorisë së funksioneve dhe analizës funksionale. Prof. Zejnullahu ka qenë udhëheqës si dhe anëtarë i komisionit për vlerësimin magjistraturave dhe doktoratave të mbrojtura në Seksionin e matematikës, në mesin e të cilave:

 • Dr  Muhib Lohaj,  disertacioni i doktoratës – mentor
 • Dr  Dukagjin Pupovci, disertacioni i doktoratës, anëtarë komisioni
 • Dr  Faton Berisha, disertacioni i doktoratës, anëtarë komisioni
 • Dr  Naim Braha, disertacioni i doktoratës, anëtarë komisioni
 • Mr  Eda Vula, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Qefsere Doko, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Misin Avdiu, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Shqipe Lohaj, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Bujar Fejullahu, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Ramadan Limani, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Fahri Marevci, punimi i magjistraturës, anëtarë komisioni
 • Mr  Bujar Fejullahu, disertacioni i doktoratës-mentor

 Angazhime tjera

    1. 01.9.1992 - 01.9.1994: Shef i departamentit        
të matematikës

 1. 01.9.1994 - 01.01.1997: Prodekan për mësim në FSHMN
 2. 01.01.1997 - 15.01.2001: Dekan i FSHMN
 3. 1995 – 1999: Kryetar i Komisionit Republikan për emërimin e këshilltarëve të matematikës.
 4. 1995 – 1999: Kryetar i Komisionit Republikan për programet e matematikës në arsimin fillor dhe të mesëm.
 5. 2000 – 2001: Anëtarë i komisionit për arsim të lartë pran Këshillit Tranzitor.
 6. 2000 - 2001: Anëtar i Këshillit të përgjithshëm të UP.
 7. 2001 – 2002: Drejtor i qendrës laboratorike Universitare.
 8. 2006 – 2009: Kryetar i Këshillit Kombëtarë të cilësisë, që është organ qeverisës i Agjencisë për Akreditim të Kosovës.

Punimet shkencore

1.           Karakterizimi i splein-funksioneve në hapësirat e Hilbertit. Punimi magjistraturës. Prishtinë 1983.

2.        Një teoremë mbi pikat fikse në Hapësirat metrike probabile të tipit të Mengerit. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN.Nr = 9.(1983-1986) (65-68).

3.             Pikat proximale dhe plotësi ortogonal në hapësirat e Hilbertit. KËRKIME. ASHA e Kosovës. Nr = 4.(1986)(21-24).

4.  Disa veçori të splein-funksioneve interpolative në hapësirat e Hilbertit. Disertacioni i doktoratës. Prishtinë 1988.

5.             On a problem of minimisation in Banach spases. RAD. MAT. ANU BiH Sarajevë. Nr = 4. (1988)(113-119).

6.         On the interpolating spline-function in Hilbert space. PUNIME MAT. SHMF të Kosovës.Nr = 2(13-16).

7.             On the interpolating spline - function in Banach space. PUNIME MAT. SHMF të Kosovës.Nr = 4 (13-18).

8.             O module neprerivnosti i gladkosti v . MATEMATICKI VESNIK. DMS.Beograd Nr = 40 (1988)(81-84).

9.          Some properties of the interpolating spline-functions space. MATEMA-TICKI VESNIK. DMS.Beograd Nr = 41 (1988)(266-274).

10.   Funksioneli aproksimativ optimal në hapësirën e splein-funksioneve. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN.Nr = 10.(1995)(25-28).

11.         The interpolating spline-function for the case of finite number of interpolating conditions. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN.Nr = 10.(1995)(119-123).

12.  Mbi ekzistencën e splein-funksionit interpolativ në hapësirat e Hilbertit. BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN.Nr = 11.(1996)(41-46).

13.       O module neprerivnosti i gladkosti parjatka k v . MATEMATICKI VESNIK. DMS.Beograd.

14.         The null space codimension and the existence of the interpolating spline-function in Banach space. MATEMATICKI BILTEN. Libri 24(L) (85-88). PMF Shkup.

15.      The null space dimension and the existence of the interpolating spline-function in Banach space. LE MATEMATICHE, 61(2006) (41-46).

16.         Lebesgue Constants for Furier Expansions Associated ëith Ëeight Function. Int. Journal of Math. Analysis. Vol.3 (2009), no. 35(1701-1709).

17.         Orthogonal polynomials ëith respect to the Laguerre measure perturbed by the canonical transformations.  Integral transformo and Special Functions. Vol.21, No.8 (2010) (569-580).

18.         On Orthogonal polynomials ëith respect to certain discrete Sobolev inner product. Pacific Journal of Mathematics. Vol. 257-1 (2012), 167 -188.

19.         On a differential equation for laguerre-sobolev  type orthogonal polynomials. Mathematica Slovaca.

Punimet me numër rendor 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 dhe 19  i’u janë referuar në  Zentralblatt fur Mathematik, revista qendrore e Shoqatës së matematikanëve Evropian dhe në  American Mathematical Society, revista qendrore e shoqatës së matematikanëve amerikan.

Shih vegzat e mëposhtme:
·   www.ams.org/ (Mr look up)
·    www.emis.de/ZMATH/

 Tekstet shkollore

 1. Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003.
 2. Përmbledhje detyrash përgatitore për provim kualifikues në shkollat e mesme. ETMM i Kosovës, 2002.
 3. Përmbledhje detyrash përgatitore për garat e matematikës për kl.7,8 dhe 9. Matrix, Tetovë, 2004.
 4. Përmbledhje detyrash nga matematika  për klasën e IV të shkollës së mesme ETMM i Kosovës, 2003.
 5. Matematika 8. ETMM i Kosovës, 2003.
 6. Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003.
 7. Matematika 7. Libri shkollor, 2002.
 8. Matematika 6. Libri shkollor, 2003.
 9. Përmbledhje detyrash nga matematika  për klasën e II të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor 1999.
 10. Përmbledhje detyrash nga matematika  për klasën e I të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor 1999.
 11. Matematika 1, Dukagjini, botimi i nëntë 2011.
 12. Matematika 1-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 13. Matematika 1-testet, Dukagjini, botimi i nëntë 2011.
 14. Matematika 2, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 15. Matematika 2-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 16. Matematika 2-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 17. Matematika 3, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 18. Matematika 3-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 19. Matematika 3-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011.
 20. Matematika 4, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
 21. Matematika 4-fletore pune, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
 22. Matematika 4-testet, Dukagjini, botimi i shtatë 2011.
 23. Matematika 5, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
 24. Matematika 5-fletore pune, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
 25. Matematika 5-testet, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011.
 26. Matematika 6, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 27. Matematika 5-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 28. Matematika 7, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 29. Matematika 7-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 30. Matematika 8, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 31. Matematika 8-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011.
 32. Matematika 9, Dukagjini, botimi i pestë 2011.

Tekstet Universitare

 1.  Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor,Prishtinë 1983. (me M.Berishën)(ky tekst është ribotuar tri herë)
 2. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor, Prishtinë 1983. (me M.Berishën)(ky tekst është ribotuar tri herë).
 3. Përmbledhje detyrash nga analiza matematike II. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995. (me  M.Efendiun).
 4. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale. Libri shkollor, Prishtinë 1985. (me M.Berishën).
 5. Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale dhe funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1987. (me M.Berishën).
 6. Kurs i matematikës së lartë. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995.
 7. Analiza funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1998.
 8. Analiza reale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000.
 9. Analiza funksionale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000.
 10. Analiza matematike I - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës,  Prishtinë 2001.
 11. Matematika për kimistë - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Libri shkollor, Prishtinë 2003.(me R. Gjergjin).
 12. Analiza matematike I . Universiteti i Prishtinës,  Prishtinë 2010.
 13. Analiza matematike II (dorëshkrim i gatshëm për botim).

Vlen të theksohet se të gjitha lëndët të cilat të cilat i ka ushtruar dhe ligjëruar i ka mbuluar me tekste universitare.

Projektet shkencore

1.      Seritë dhe përafrimet. BVI për punë shkencore e Kosovës. Prishtinë 1990.

A n a l i z a   e   d i s a   n g a   t e k s t e t   u n i v e r s i t a r e 

Libri 34. Ky libër është përmbledhje detyrash  të zgjidhura i hartuar në përputhje me programin e lëndës Analiza matematike II. Këtu kandidati ka përgatitur kapitujt: Seritë, Integralet parametrike dhe teoria e fushës. Detyrat e dhëna janë tipike dhe të zgjedhura jo vetëm në rolin e kontrollit të njohurive, por edhe te zgjerimit të  ture me qellim te stërvitjes për të operuar me koncepte të reja. Duhet përmendur se një numër i detyrave janë rezultate origjinale të autorëve të ndryshëm të botuara në American Mathematical Monthly të cilat kandidati i ka sistemuar duke e përgatitur mire terrenin për futjen e tyre.

Libri 39. Prof. Minga në recensionin e tekstit shkruan si më poshtë: “Në një vëllim relativisht të vogël kandidati ka arritur të përvijojë ne mënyrë autentike fizionominë e Analizës funksionale me koncepte më themelore, me tiparet më karakteristike të metodave që përdor dhe me mënyrat tipike të arsyetimit gjatë vërtetimit, …Teksti është shkruar me kompetencë dhe ndjenjë përgjegjësie. Stili është konciz por shumë i qartë. Lindja e arsyetimit është mjaft e përpunuar, e butë do të thosha e pa kalime të befta, e përcjellë me mjete të kursyera e pa fjalë të tepërta. Saktësia e rreptë shkencore është tipar kryesor i shtjellimit.Teksti Analiza funksionale është një arritje me vlera të shumta dhe orgjinale që e nderon autorin. Ajo do ta pasurojë fondin e librave të mira Universitare për arsimin e lartë mbarëshqipëtar

Libri 40. Libri Analiza reale – përmbledhje detyrash të zgjidhura, është hartuar në përputhje me programin mësimor të lëndës Analiza Matematike  III. Në tekst është përmbledhur një material i vlefshëm nga Teoria e bashkësive, Hapësirat metrike, Integrali i Riman-Stieltjesit si dhe Masa dhe integrimi. Detyrat janë tipike të marrura nga një literaturë e gjërë. Do vequar këtu se në tekst kandidati ka dhënë zgjidhjet origjinale për një numër të problemeve të formuluara në monografinë Real and complex analysis  të autorit W.Rudin.

Libri 41. Libri Analiza funksionale - përmbledhje detyrash të zgjedhura,  së bashku me librin bazë Analiza funksionale e kompletojnë me literaturë moderne lëndën Analiza funksionale të cilën kandidati e ligjëron tash e disa vite. Në tekst janë dhënë zgjidhje origjinale të një numri të problemeve të formuluara në monografitë Real nand complex analysis të autorit W. Rudin dhe Funkcionalna analiza të autorit S.Kurepa.