Photo

Prof. asoc. dr. Naser Sahiti

Prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Rektorat

+381 38 244 183 naser.sahiti@uni-pr.edu
Photo

Prof. dr. Myrvete Badivuku

Prorektore për buxhet dhe financa

Rektorat

+381 38 244 183 myrvete.badivuku@uni-pr.edu

Prof. dr. Faton Berisha

Prorektor për kërkime shkencore

Rektorat

+381 38 244 183 faton.berisha@uni-pr.edu

Prof. ass.dr. Afrim Hoti

Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar

Rektorat

+381 38 244 183 afrim.hoti@uni-pr.edu
Photo

Prof. ass.dr. Teuta Pustina

Prorektore për zhvillim dhe cilësi

Rektorat

+381 38 244 183 teuta.pustina@uni-pr.edu