Photo

Prof. asoc. dr. Naser Sahiti

Prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]
Photo

Prof. dr. Myrvete Badivuku

Prorektore për buxhet dhe financa

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]

Prof. dr. Faton Berisha

Prorektor për kërkime shkencore

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]

Prof. ass. dr. Afrim Hoti

Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]
Photo

Prof. ass. dr. Teuta Pustina

Prorektore për zhvillim dhe cilësi

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]