Universiteti i Prishtinës njofton të gjithë të interesuarit se konkursi për zgjedhjen e personelit akademik të UP-së, i shpallur në gazetat ditore më 18. 7. 2012, i cili ishte paraparë të mbyllej më 1. 8. 2012, do të vazhdojë të mbetet i hapur deri më 9. 8. 2012. 
Paraqitja e dokumenteve bëhet në fakultetin gjegjës.
Aplikacionet e arritura pas afatit (të zgjatur) dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.