Mundësi për Bursa për mes programit “Scientific and Educational Co-operation Program between the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the years 2017-2019”
Ju informojmë se Programi Shkencore dhe Arsimor për Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Kapaciteteve Njerëzore të Hungarisë për vitet 2017-2019 është i qasshëm në këtë link http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum.
Rektori i Universitetit te Prishtinës Prof. Dr Marjan Dema në bashkëpunim me Ambasadorin Hungarez në Kosovë z. László Márkusz inkurajojnë të gjithë të interesuarit të vizitojnë këtë link dhe realizojnë aplikacione të suksesshme.

Letter to Marjan Dema
Hungarian Higher Education 2015
Call for Applications 2017-2018